Efektīvie IT risinājumi dzelzceļa transportā

Pasākumi

 

SIA “AED Rail Service” ir noslēdzis 2014.gada 13.maijā līgumu Nr.L-ĀTA-14-2100 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Dalība starptautiskās transporta nozares konferencēs Sanktpēterburgā un Budapeštā uzņēmuma eksportspējas celšanai un jaunu noieta tirgu apgūšanai" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

es


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

eraf

 

Lai iegūtu jaunus biznesa kontaktus ar potenciālajiem klientiem un palielinātu SIA “AED Rail Service” izstrādāto informācijas servisa sistēmu noietu ārvalstu tirgos, projekta ietvaros, 2013. gada novembrī SIA “AED Rail Service” piedalījās divās starptautiskās transporta nozares konfernecēs:


1.      XVIII International Conference and Exhibition “INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRANSPORT” (INFOTRANS 2013), kas norisinājās no 2013gada 05.-08. novembrim Sanktpēterburgā. Organizators - kompānija “Biznes Dialog”, konferences ģenerālais partneris ОАО “Российские железные дороги. INFOTRANS tradicionāli kļuvusi par galveno uzņēmējdarbības platformu diskusijām par galvenajiem mūsdienīgajiem IT risinājumiem transporta sektorā, to  attīstības tendencēm. Katru gadu konferencē piedalās profesionāļi informācijas tehnoloģiju jomā no Eiropas, Baltijas un NVS valstīm. 2013. gada konferencē  par INFOTRANS viesiem kļuvuši vairāk nekā 600 delegāti no 14 valstīm un 270 organizācijām. Viena no galvenajām apspriešanas tēmām šaja konferncē ir elektroniskā dokumentu aprite transporta nozarē un ar tās ieviešanu saistītās sistēmas. SIA “AED Rail Service” pamatdarbības nozare ir dzelzceļa kravu pārvadājumu informatīva-servisu nodrošinājuma programmatūras tehnoloģisko kompleksu izstrāde un ieviešana uz mūsdienās informācijas tehnoloģijas pamata. Līdz ar to piedalīšanās konferencē ļauj uzņēmumam prezentēt savu produkciju potenciālajiem klientiem, iegūt jaunus sadarbības partnerus, celt savu produktu atpazīstamību un  sekot jaunākajām tendencēm IT tehnoloģiju jomā un starptautisko kravas pārvadājumu nozarē.

Konferences laikā mūsu uzņēmumam izdevās nodibināt aptuveni 10 darījuma kontaktus ar potenciālajiem partneriem un klientiem. Noslēdzam Vienošanos starp ОАО "Российские железные дороги" un SIA "AED Rail Service" par trīspusējo sadarbību, īstenojot elektronisko dokumentu starprobežu apmaiņu starptautiskajā dzelzceļu satiksmē, kā arī parakstījām Reglamentu par sadarbību starp SIA "AED Rail Service" Sertifikācijas centru "EuroRailways" un ОАО "НИИАС" (ОАО "Российские железные дороги" meitas uzņēmums) Sertifikācijas centru, par programmaparatūras kompleksu izmantošanu un ekspluatāciju. SIA "AED Rail Service" dalību konferencē vērtē kā ļoti nozīmīgu un vērtīgu turpmākajai uzņēmuma attīstībai.


2.      No 2013. gada 14.-15. novembrim SIA „AED Rail Service” piedalījās International Association Coordinating Council on Trans-Siberian Transportation ХХII PLENARY MEETING, kas norisinājās Budapeštā, Ungārijā. Organizators – Starptautiskā asociācija “Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padome”. 2013. gadā par XXII plenārsēdē kopuma piedalījās 250 delegāti no 25 valstīm: vadītāji un pilnvarotie pārstāvji no Eiropas, Krievijas, NVS, Āzijas valstīm.

Konferences norises laikā tika izskatīti jautājumi, kas saistīti ar kravas pārvadājumu noformēšanas starptautisko procedūru harmonizēšanu, kā arī ir noteikti pasākumi konteineru pārvadājumu efektivitātes paaugstināšanai starp Eiropas, Baltijas, Centrālās Āzijas valstīm, izmantojot Transibīrijas maģistrāli globālās konkurences apstākļos.

Konferences laikā mūsu uzņēmumam izdevās nodibināt apmēram 15 darījuma kontaktus ar potenciālajiem partneriem un klientiem, tāpat pasākuma laikā veikto pārrunu un produktu prezenācijas rezultātā SIA “AED Rail Service” ieguva arī jaunu pasūtījumu noslēdzot līgumu ar pasūtītāju no Šveices par informatīvās loģistikas sistēmas izstrādi. SIA "AED Rail Service" arī šo dalību konferencē vērtē kā veiksmīgu un nozīmīgu turpmākajai uzņēmuma attīstībai ņemot verā konfernces laikā gūto informāciju un nodibinātos darījuma kontaktus.


SIA "AED Rail Service" ir noslēdzis 2014.gada 28.jūlijā līgumu Nr.L-ĀTA-14-2279 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “Dalība starptautiskā dzelzceļa kravu pārvadājumu nozares konferencē Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (Ziemeļkorejā) jaunu  produkcijas noieta tirgu apgūšanai un uzņēmuma eksportspējas paaugstināšanai” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

es

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

eraf

 

Lai iegūtu jaunus biznesa kontaktus ar potenciālajiem klientiem un palielinātu SIA AED Rail Service izstrādāto informācijas servisa sistēmu noietu ārvalstu tirgos, kā arī lai iepazītos ar nozares jaunākajām tendencēm IT sistēmu un programmatūru risinājumu izstrādē, kas dod iespēju izmantot un pārvaldīt   elektroniskos dokumentus starptautiskajos dzelzceļa kravu transporta biznesa procesos, projekta ietvaros laikā no 2014. gada 24. aprīļa līdz 2014. gada 28. aprīlim SIA “AED Rail Service” ņēma dalību starptautiskājā konferencē “ODŽD dzelzceļu ģenerāldirektoru (atbildīgo pārstāvju) Konferences XXIX sēde” (Meeting XXIX of the Conference of General Directors (Authorised Representatives) of OSJD Railways), kas norisinājās Korejas Tautas Demokrāstiskajā Republikā. Šīs konferences organizators ir Starptautiskā Dzelzceļu sadarbības organizācija ( Organzation for Co-operation between Railways- OSJD).  Šajā konferencē kopumā piedalījās dažādu valstu dzelzceļu administrācijas vadošie pārstāvji, kopumā no 27 dažādām valstīm. Konkrēti SIA “AED Rail Service” pārstāvis piedalījās šajā konferencē pēc OSŽD vadības lūguma, kā referents un uzstājās konferencē ar prezentāciju par starptautisko dzelzceļu kravu pārvadājumu efektivitātes paaugstināšanas jautājumiem, ieviešot elektronisku juridiski atzīstamus dokumentus, tādejādi prezentējot uzņēmuma piedāvātos dokumentu vadības sistēmu  risinājumus un paskaidrojot šo uzņēmuma izstrādāto sistēmu darbības principus un to izmantošanas priekšrocības.

Tāpat konferences laikā tika nodefinēti organizācijas un visas nozares dalībnieku  ilgetrmiņa mērķi no kuriem par svarīgāku atzīstams izvirzījums izveidot vienotu dzelzceļa transporta telpu visā Eirāzijas reģionā, kā arī paaugstināt starptautisko kravu transportēšanas efektivitāti starp Eiropas un Āzijas valstīm, tādejādi arī paaugstinot vispārējo starpkontinentālo dzelzceļa pārvadājumu konkurētspēju attiecībā pret citiem kravu transportēšanas veidiem. Viens no galvenajiem aspektiem, lai sasniegtu izvirzīto mērķi un atvieglotu birokrātisko slogu ir elektronisko starptautisko kravas pārvadāšanas dokumentu izstrādes un to vadības sistēmu ieviešana.

SIA “AED Rail Service” pamatdarbības nozare ir dzelzceļa kravu pārvadājumu informatīva-servisu nodrošinājuma programmatūras tehnoloģisko kompleksu izstrāde un ieviešana uz mūsdienās informācijas tehnoloģijas pamata. Uzņēmums dalību konferencē vērtē kā ļoti veiksmīgu, jo konferences laikā tika nodibināti  biznesa kontakti ar potenciālajiem klientiem un bija novērojama ievērojama konferences dalībnieku demonstrētā  interese par iespēju izmantot SIA “AED Rail Service” izstrādātos un darbībā ieviešamos informācijas servisa nodrošināšanai starptautiskajiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem nepieciešamos tehnoloģisko programmu kompleksus un risinājumus, uz mūsdienīgas informācijas tehnoloģiju bāzes, kas, galvenokārt, ir saistīti ar elektronisko dokumentu izstrādi, pārvaldīšanu un kontroli starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos.

Papildus konferences norises laikā ar atsevišķiem starptautiskā transporta procesa dalībniekiem jau uzsāktas pārrunas  par iespēju izmantot SIA „AED Rail Service” izstrādātos programmatūras-tehnoloģiskos  kompleksu risinājumus  šo konkrēto starptautiskā transporta procesa dalībnieku darbībā, kas uz doto brīdi nav SIA “AED Rail Service” klientu lokā. Sistēmu realizēšanas uzsākšana šiem potenciālajiem klientiem dos iespēju uzņēmumam atvērt jaunus produkcijas noieta tirgus, jo daži konfrences laikā iepazītajiem potenciālajiem klientiem pārstāv tādu valstu tirgus, kuros uz šodien uzņēmums nerealizē savu produkciju, piemēram, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika. 

 Papildus, dalība konferencē deva iespēju izprast un noteikt precīzāk uzņēmuma biznesa pamatvirzienu perspektīvākos attīstības virzienus un tendences IT sistēmu izstrādes jomā starptautisko dzelzceļa kravu transporta nozarē.